Етносоціологія – галузь соціології, що досліджує соціальні процеси у різних етнічних середовищах, етнічні процеси у соціальних групах.

Етносоціологія, її предмет і об’єкт

Національно – етнічні процеси, їх сутність

Категорії і поняття етносоціології

Етносоціологія, її предмет і об’єкт

Питання для самоперевірки

Висновки

- Соціологія особистості – спеціальна соціологічна теорія, що досліджує широке коло питань взаємозв’язку особистості з суспільством, соціальними спільнотами і групами.

- «Особистість» - поняття, яке вводиться для виділення неприродної (соціальної) сутності людини та індивіда.

- Ступінь всебічності розвитку особистості визначається духовним та технологічним станом суспільства.

- Основною причиною соціальних відхилень с суперечність між вимогами нормативної системи та інтересами діючих суб’єктів.

- Соціальний контроль повинен використовувати різні механізми і враховувати особливості самих відхилень.

1.Поясніть, у чому виявляються особливості соціологічного вивчення людини?

2.У чому полягає сутність процесу соціалізації та яка його структура?

3.Як взаємозв’язані між собою соціальний статус і соціальні ролі особистості?

4.Охарактеризуйте основні підходи до пояснення причин девіантної поведінки.

До змісту

До змісту

Тема 6 Етносоціологія

Основні питання теми

Вступ людства у ХХІ ст. характеризується посиленням інтересу до національної та етнічної проблематики. Це зумовлено наступними чинниками:

- розпадом СРСР та утворенням молодих національних держав;

- інтеграційними процесами у світі, які ставлять на порядок денний питання збереження унікальної національної самобутності народів і націй, їх культур;

- процесами модернізації та пожвавленням внаслідок цього національних почуттів у розвинутих країнах;

- зростанням національних рухів та посиленням націоналізму в країнах, що розвиваються.

Уявлення про свою національну приналежність та інтереси своєї етнічної спільноти із свідомості людини не в змозі витіснити ані класова, ані професійна чи соціальна приналежність.Досліджувати етносоціальні проблеми покликана етносоціологія.

Інакше, етносоціологія вивчає соціальні аспекти життя та діяльності етнічних утворень, а також національну специфіку соціальних спільностей і відносин.

Для етносоціології етнічні і національні спільноти є складними соціальними системами, що динамічно розвиваються у взаємозв’язку з динамікою соціальної структури суспільства, з політичними, економічними, соціокультурними процесами, які відбуваються у суспільстві. Етносоціологія досліджує і особливості етнічної ідентифікації людей, соціальну зумовленість національної свідомості і міжнаціональних взаємин.

Предметом етносоціології є взаємозв’язок загальних соціальних явищ і процесів з явищами та процесами етнічними.

Предметом етносоціології є соціальні аспекти
розвитку і функціонування етнічних спільнот і груп;
формування їх ідентичностей, інтересів і форм самоорганізації;
закономірностей їх колективної поведінки;
взаємодії етнічних груп;
взаємозв’язку особи, включеної до цих груп і соціального середовища

Об’єктом – є етноси, етносоціальні утворення, групи сучасних народів в їх соціальній диференційованості.

Етносоціологія виконує важливі соціальні функції. Серед таких функцій виділяють:


0383528436833299.html
0383571369645604.html
    PR.RU™