Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат

Показ-ники Транспортно-заготівельні витрати Виробничі запаси в облікових цінах % ТЗВ гр.3х100 гр.6 Виробничі запаси, списані на вироб-ництво за облікови-ми цінами Сума ТЗВ, яка відноситься на витрачені виробничі запаси гр.7хгр.8 100%
На поча-ток звітно-го періоду За звітний період Усього гр.1+ гр.2 На поча-ток звітно-го періоду За звіт-ний період Усього гр.4+ гр.5
Виріб 1 (А)
Виріб 2 (Б)
Усього

Таблиця 4

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

Назва виробів База розподілу Загальновиробничі витрати
% грн.
Усього

Таблиця 5

Баланс підприємства
АКТИВ На початок звітного періоду сума, грн. На кінець звітного періоду сума, грн. ПАСИВ На початок звітного періоду сума, грн. На кінець звітного періоду сума, грн.
Розділ 1. Необоротні активи Розділ 1. Власний капітал
Нематеріальні активи: Статутний капітал
Залишкова вартість Пайовий капітал
Первісна вартість Додатковий вкладений капітал
Накопичена амортизація Резервний капітал
Незавершене будівництво Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Основні засоби, МНМА: Накопичена курсова різниця
Залишкова вартість Усього за розділом 1
Первісна вартість 2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Знос Забезпечення виплат персоналу
Довгострокові біологічні активи: Інші забезпечення
Справедлива (залишкова) вартість Сума страхових резерві
Первісна вартість Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Накопичена амортизація Цільове фінансування
Довгострокові фінансові інвестиції: Усього за розділом 2
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств Розділ 3. Довгострокові зобов’язання
Інші фінансові інвестиції Довгострокові кредити банків
Довгострокова дебіторська заборгованість Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості Відстрочені податкові зобов’язання
Первісна вартість інвестиційної нерухомості Інші довгострокові зобов’язання
Знос інвестиційної нерухомості Усього за розділом 3
Відстрочені податкові активи Розділ 4. Поточні зобов’язання
Інші необоротні активи Короткострокові кредити банків
Усього за розділом 1 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Розділ 2. Оборотні активи Векселі видані
Виробничі запаси Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні біологічні активи Поточні зобов’язання за розрахунками:
Незавершене виробництво з одержаних авансів
Готова продукція з бюджетом
Товари З позабюджетних платежів
Векселі одержані зі страхування
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: з оплати праці
Чиста реалізаційна вартість з учасниками
Первісна вартість із внутрішніх розрахунків
Резерв сумнівних боргів Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Дебіторська заборгованість за рахунками: інші поточні зобов’язання
з бюджетом Усього за розділом 4
за виданими авансами Розділ 5. Доходи майбутніх періодів
з нарахованих доходів
Із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Частка меншості
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
у національній валюті
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом 2
Розділ 3. Витрати майбутніх періодів
Розділ 4. Необоротні активи та групи вибуття
Б А Л А Н С Б А Л А Н С

Додаток А

Схеми бухгалтерських рахунків

Назва активного рахунка Назва пасивного рахунка

Дебет Кредит Дебет Кредит

Сальдо на 1.01 Сальдо на 1.01
1) 1)
2) 5) 5) 2)
3) ………. ………. 3)
…….. 5) ……..
…….. ……..
…….. ……..
Оборот = Оборот = Оборот = Оборот =
Сальдо на 1.02 Сальдо на 1.02

Додаток Б

ПЛАН


0384033586960263.html
0384096581832212.html
    PR.RU™