Позитивистер бойынша ғылыми таным негізі: тәжірибе

Постмодернизмдегі «архиписьмо» теориясының авторы Ж. Деррида

Прагматизм бағытының негізін қалаушы: Ч. Пирс

Пракрити және пуруша әлемнің дербес екі бастамасы, деп санаған: санкхья

Р.Барт, М.Фуко, Ж.Делез, Ж.Деррида қай бағыттың өкілдері постмодернизм

Р.Декарт, Г.Лейбниц, Б.Спиноза. Б.Паскаль жататын ағым рационализм

Рационалдық емес феномен: ерік

Рационализмді қолдап, халиф билігін зиялылық мәнде түсіндіруге тырысқан ағым: мутазилиттер

Ренессанс дәуіріндегі «гуманизм әкесі» Данте Алигьери

Реформация мақсаты: Шіркеу демокра-тиясы

Рим клубының негізін салушы:А.Печчеи

Руссоның пікірінше, адам табиғатынан қайырымды, өмірдегі зұлымдық туындаған: өркениеттен

Рухани бостандықты білдіретін ұғым:Мокша

Санкхья философиялық жүйесіндегі субстанция:Пуруша және пракрити

Саяси –эканомиклық заңдылықтарды көрсететін К.Маркстің еңбегі. Капитал

Скептицизмнің негізін қалаған Пиррон

Славянофильдер Россия- өзінің өзіндік даму жолын табуы керек деп есептеді, оны батыс-еуропаға қарсы қойды мына негізде: праваславке және қауымдастық

Славянофильдердің діни-философиялық айқындаушы ұғымдары соборлық

Сократ бойынша адам дегеніміз: Өнегеліжан

Сократ өзінің «ақиқаттың туылуы» әдісін былай деп атайды: Майевтика

Софистер мектебінің негізін қалаған- Протагор

Сөз, өмір, ғылым, жасампаз, құдырет, қырағылық кішіпейілділік әділеттілік- Алланың «сегіз қыры» деген: АбайКұнанбаев

Структуралистер түсінігінде «тіл дегеніміз» болмыс үйі

Субъекті объекттің мәніне жеткізетін адекватты білім өлшемінің сипаты - бұл:Ақиқат

Суды дүниенің алғашқы бастамасы ретінде қарастырған философ:Фалес

Суфидің Құдай-ға жетудегі соң-ғы жолы: хақиқат

Суфизм филосо-фиясындағы адамның өзін-өзі дамытудағы өнегелік-психо-логиялық жолы: тариқат

Суфизмдегі мистикалық таным мүшесі: Жүрек

Т. Гоббс бойынша, «адамдардың табиғи жағдайы»: Бәрінің барлығына қарсы күресі

Т.Гоббстың әлеуметтiк теориясында құбыжық «Левиафан» болып қалыптасады:мемлекет

Табиғаттың және ғаламның шексіздігі туралы идеяны айтқан: дж.Бруно

Талдау арқылы бөлшектенген элементтерді ойша тұтастыққа құру дегеніміз: синтез

Таным қызметі бағытталған болмыс бөлігі:таным объектісі

Танымның екі тегі бар: күңгірт, түсініксіз (заңсыз туған) және шынайы (заңды туған) деп оймен ажыратқан: Демокрит

Тарихты зерттегенде О.Шпенглер қолданған әдіс: Морфологиялық

Тек қана жалпылық шынайы өмір сүреді деп қарастыратындар: реалистер

Теоцентристік көзқарас тән философия кезеңі Ортағасыр

Төмендегі психикалық үрдістердің қайсысы өзінде саналылықтың көрінісін көрсетеді:ақыл-ой

Төрт «ізгілікті ақиқат»- ілімінің негізі: буддизм

Тіршілік ету ол - мәннің алдынғысы деген ұстаным экзистенциализм

У.Джеймс ілімі бұл: радикалды эмпиризм

Утопиялық социализмнің негізін қалаған, «Утопия» трактатының авторы:Т.Мор

Үнді философиясындағы материалистік мектеп : Чарвака

Ф. Аквинскийдің Құдайға сенуге қатысты тұжырымы «Көремін, сондықтан сенемін» «Неге сенемін, соны танимын»

ф..Бэкон бiлiмнiң жаңа типтiк идеалын негіздеді: экспериментальды-индуктивтiк жаратылыстану

Ф.Аквинскийдің ілімін ХХ ғасырда жаңғыртқан бағыт: Неотомизм

Ф.Бэкон бойын-ша ақиқат болып есептелетін таным жолы: «Ара жолы»

Ф.Бэкон қалаған зерттеу әдісі:индукция

Ф.Бэкон негiзiн салушы болып табылады:эмпиризмнің

Ф.Бэкон философиясындағы бөтен пікірлерге негізделген адасушылық, фанатизм «Алаң идолы»

Ф.Бэконның пiкiрiнше ақиқат бiлiмнiң қайнар көзi: тәжiрибе

Ф.Ницше философиялық жүйесінің лейтмотиві: биліке деген ерік

Ф.Ницшенің өмірлік көзқарасы оптимистік

Фалес бойынша әлемнің алғашқы бастамасы ол:су

Федоров Н.Ф., Циолковский К.Э., Вернадский В., Чижевский А., мына бағыт өкілдері:орыс космизмі

Фейербах бойынша мына категория қоғамдық дамуды айқындайды: Сүйіспен-шілік

Философия ғылыми-теориялық дүниетаным ретінде, себебі:Білімге сүйенеді, ақыл- ойын өзін-өзі тануға бұрады, логикасы іштей біртұтас және жүйелі, анық ұғымдар мен категорияларға сүйенеді

Философия мен ғылымның байланысын анықтаңыз: Қатаң білімге ұмтылу

Философия мен діннің байланысын анықтаңыз: Табиғат құбылыстарының шеңберінен шығуға ұмтылу

Философияда Бердяев Н. Ресейдің бейнесін оймен анықтауда мына ұғым арқылы аяқталған көрініске ие болды:орыс идеясы ұғымы

Философияда инструментализм әдісін қолданған прагматизм өкілі.Д. Дьюи

Философияда материяның алғашқылығын пайымдайтын бағыт: материализм

Философиялық пайымдауды көрсетіңіз: Барлық құбылыс себепті-шартталған

Философиялық танымның негізгі бөлімдерін атаңыз:Онтология, гносеология, логика, методология

Философияның бiрiншi қағидасы ретiнде Декарт «Мен ойлай аламын, олай болса мен өмiр сүремiн» ақиқатын қабылдайды. Осы ақиқатқа, жеткізетін процесс, былайаталады: «картези-андық күман-дану»

Философияның дүниетаным ретіндегі негізгі үш эволюциялық сатысы: Космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм

Философияның қоғамды зерттейтін бөлігі: Әлеуметтік философия

Философияның негізгі мәселесі Ойлаудың болмысқа, руханилықтың материалдыққа қатынасы жөнінде

Философияның негізгі сұрағы: Дүние мен адамның, материя мен сананың ара қатынасы мәселесі ма?

Философиясында ұлттық мәселені басты ете отырып «орыстық жан» идеясын қарастырған Н.А. Бердяев

Формальдық логиканың негізін салған: Аристотель

Француз ағартушылығының негізін қалаушы М.А.Вольтер

Француз философы О.Конт қалаған ілім: Позитивизм

Франческо Петрарка лирикасындағы әйел бейнесі: Лаура

ХVIII ғасырда Франция мен шет елдерде тарихи географиялық ағартушылық мектебін ашқан философ: Р.Декарт

Хомяков А.С., И.Киреевский, Ю.Самарин, И.С. және К.С. Аксаковтар қай бағыт өкілдері славянофильдер

Христиандық «герменевтиканың» негізін салушы Ф.Шлейермахер

Христиандық апологетика мынаныбілдіреді: Христан дінін жақтау. Қоғау

ХХ ғ. философиясының бағыты «феноменологияның» негізін салушы Э.Гуссерль

Шәкәрім бойынша жан құштарлығының сұранысы, оның даму негізі ар-ұждан

Шекаралық жағдай ұғымы маңызды рөл атқарады мына теорияда: экзистен-циализм теория-сында

Шопенгауэрдің өмірлік көзқарасы Пессимистік

Шпенглер бойынша мәдениет дегеніміз: Өркениетке қарама қарсы феномен

Шіркеу әкелері философиясы мен христиан теологтары ілімдерінің жинағын блдіретін ұғым: Патристика

Э. Гуссерль негізін қалаған ХХ ғ. Философиялық бағыт: феноменология

Э.Гуссерль төмендегі ұғымдардың бірін сананың мағанаға ұмты-луы, затқа мағна беру және санан-ың бір қасиеті ретінде талдай-ды , ол: интенционалдық

Э.Кассирер бойынша адам деген: символдық жануар

Э.Фромм өз ілімінде «бейсаналық-тан» мынаны шығарады: Әлеумет-тік

Э.Фроммның көзқарасына ерекше ықпалын тигізген: Фрейд пен Маркс

Экзегетика деген: библяға түсіндірме жазу

Экзистенциализм – ол гуманизм деп санаған ойшыл: Ж.П.Сартр

Экзитенциализм деген: тіршілік ету

Этногенез теориясының авторы: Гумилев


0384519372909653.html
0384556190869658.html
    PR.RU™