Метаморфічні породи ультраметаморфізму

Цей тип метаморфічних гірських порід характеризується глибокою метаморфізацією аж до часткового розплавлення материнських порід. Температури досягають 900-1100°С. Формування цих порід проходить на великих глибинах (15-20 км). Ультраметаморфізм має різко виражений характер і супроводжується магматичним заміщенням і дебазифікацією порід. Із них ви­носяться основи CaO, MgO та ін. і накопичуються , , . З цим процесом здебільшого пов’язується утворення гранітогнейсового шару континентальної Земної кори та екс­тенсивний розвиток корового гранітного мігматизму. З даним типом метаморфізму пов’язане формування ін’єкційних гней­сів, мігматитів гранітогнейсів.

Граніто-гнейси– повнокристалічні смугасті або слан­цюваті гірські породи, аналогічні за складом до граніту. За стру­ктурою займають проміжне положення між гранітом і гней­сом. Текстура зумовлена субпаралельним розташуванням таб­литчастих і призматичних кристалів (слюди, рогової обманки, польового шпату) та видовжених включень, а також скупчен­ням окремих мінералів в почергові смуги.

Чимало дослідників вважають гранітогнейси гранітами, кристалізація яких пройшла в глибинних зонах земної кори при застиганні магматичних розплавів в умовах скерованого тиску. Тіла таких порід мають пересічні контакти з вміщуючими породами.

Гранітогнейси можуть також бути продуктом ме­тасоматозу (гранітизації) раніше утворених гірських порід. Відрізнити магматичні гранітогнейси від метасоматичних до­сить важко. Часто магматичні або метасоматичні гранітогнейси називаютьгнейсогранітами.

Серед гранітогнейсів за мінеральним складом виділя­ють суттєвоплагіоклазові, лужнопольовошпатові і двопольо-вошпатові різновидності. За лужністю вони поділяються на нормальні та лужні.

Гранітогнейси утворюються лише в зонах високого ме­таморфізму і тісно асоціюють з гнейсами різного складу. Осо­бливо широко вони розповсюджені в докембрійських криста­лічних щитах (Балтійський, Український та ін.). Використову­ються гранітогнейси як будівельний та облицювальний мате­ріал.Мігматити– гірські породи, що являють собою суміш магматичного матеріалу з реліктовим матеріалом метаморфі­чних порід. Утворюються при неповному магматич­ному заміщенні метаморфічних порід різного складу на високих стадіях метаморфізму, коли магматичний розплав пронизує породу, яку він заміщує. Мігматити переважно пов’язані з гранітоїдним магматизмом.

За текстурними ознаками розрізняють смугасті лінзовидно-смугасті метабластичні, порфіробластичні брекчієподібні мігматити. За хімічними і хімічними властивостями мігматити різноманітні і проміжні між різними метаморфічними і магматичними породами. Розповсюджені серед метаморфічних комплексів кристалічного фундаменту, де можуть складати надзвичайно великі території.

До складу мігматитів входять кварц, польові шпати, слюди та деякі інші мінерали. Забарвлення сіре, різних відтінків. Структура кристалобластова.

Ін’єкційні гнейсихарактеризується тим, що в зони напластування первинних гірських порід проникали магматичні розплави типу тонких ін’єкцій, які розкристалізовували і формували даний тип порід. Проникнення ін’єкцій магми в міжпрошарковий простір материнської породи супроводжувалося метасоматичними змінами первинних порід, що в свою чергу сприяло формуванню цілої гами нових мінералів. Забарвлення цих порід сіре до темно-сірого. Вони складені переважно кварцем і польовими шпатами. Із другорядних мінералів присутні біотит, мусковіт, циркон, апатит та інші. Структура гранобластова, текстура смугаста.


0388570117507165.html
0388598588065317.html
    PR.RU™