Нормативний матеріал.

1.Господарський кодекс України.

2.Цивільний кодекс України.

3.Податковий кодекс України.

4.Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року // Офіційний вісник України. -2010. -№ 55. –ст.1840.

5.Закон України від 26 листопада 1993 року «Про Антимонопольний комітет Укракїни» // ВВР. -1993. -№50. -ст.472.

6.Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року // Урядовий кур’єр 21.03.2001.

7.Закон України від 18 листопада 1997 року «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Голос України, 1996, 2 липня.

8.Закон України від 20 квітня 2000 року «Про природні монополії» // Урядовий кур’єр, 2000, 24 травня.

9.Закон України від 19 вересня 1991 року «Про господарські товариства» // ВВР. -1991. -N 49. -ст.682.

10.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 11 Закону України «Про зв'язок» та окремих положень статті 4 Закону України «Про підприємництво» (справа про виплату і доставку пенсій та грошової допомоги) // Офіційний вісник України від 13.07.2001. – 2001., № 26, Ст. 94, ст. 1183, код акту 19272/2001.

11.Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 320.

12.Хартія економічних прав та обов'язків держав. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_077.

13.Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики від 25.01.2000, ратифікований згідно з Законом України № 449-IV від 16.01.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_502/conv/page.

14.Про основні напрямки конкурентної політики на 2002-2004 роки : Указ Президента України № 1097/2001 від 19.11.2001 // Урядовий кур’єр від 28.11.2001. – № 221.

15.Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затверджене Указом Президента України № 634/2011 від 31.05.2011 // Офіційний вісник Президента України від 21.06.2011. – 2011. – № 17. – Ст. 10, ст. 789.16.Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції : Постанова Верховної Ради України № 3757- XII від 21.12.93 // Відомості Верховної Ради від 01.03.94. – 1994. – № 9. – Ст. 42.

17.Про стан реалізації антимонопольної політики : Постанова Кабінету Міністрів України № 1036 від 22.12.95. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1036-95-%D0%BF/conv.

18.Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році : постанова Кабінету Міністрів України № 673 від 22.06.2011 // Урядовий кур’єр від 03.08.2011. – № 140.

19.Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : Постанова Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.93. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF.

20.Положення про порядок поділу підприємств і об’єднань та відокремлених від них структурних підрозділів і одиниць, затверджене наказом Міністерства економіки України, Антимонопольного комітету України № 43/79/5 від 20.04.94. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

21.Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: розпорядження Антимонопольного комітету України № 182-р від 25.12.2001, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.02.2002 за № 139/6427 // Офіційний вісник України від 01.03.2002 – 2002. – № 7. – Ст. 434, ст. 323, код акту 21519/2002.

22.Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку : Розпорядженням Антимонопольного комітету України № 49-р від 05.03.2002 // Офіційний вісник України від 19.04.2002. – 2002. – № 14. – Ст. 396. – Ст. 778, код акту 22070/2002.

23.Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання: Розпорядження Антимонопольного комітету України № 27-р від 12.02.2002 // Офіційний вісник України від 29.03.2002. – 2002. – № 11. – Ст. 279, ст. 543, код акту 21825/2002.

24.Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання : Розпорядження Антимонопольного комітету України № 26-р від 12.02.2002 // Офіційний вісник України від 29.03.2002. – 2002. – № 11. – Ст. 253, ст. 542, код акту 21828/2002.

25.Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, затверджене Розпорядженням Антимонопольного комітету України № 33-р від 19.02.2002 // Офіційний вісник України від 12.04.2002. – 2002. – № 13. – Ст. 225, ст. 679, код акту 21952/2002.

26.Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України: Розпорядження Антимонопольного комітету України № 5 від 19.04.94 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0090-94/conv.

27.Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету України, затверджене Постановою Президії Верховної Ради України № 4074 від 12.04.94. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4074-12/conv.

28.Про затвердження Інструкції про організацію та проведення контрольних заходів щодо фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України та щодо яких Міністерство здійснює корпоративне управління: Наказом Міністерства вугільної промисловості України № 200 від 08.06.2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0200644-07.

29.Про принципи забезпечення відповідності антимонопольному законодавству створення та діяльності асоціацій підприємців: Лист Антимонопольного комітету України № 5/03 від 20.12.95. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN107.html.

30.Щодо застосування частини 2 статті 29 Закону України «Про захист економічної конкуренції» при наданні попередніх висновків стосовно концентрації суб'єктів господарювання: Роз’яснення Антимонопольного комітету України № 7-рр від 21.02.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua.

31.Про розгляд листа щодо перевірки дотримання антимонопольного законодавства : Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 2-221/41 від 04.01.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DP831.html.

32.Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України ): Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-06/418/2012 від 04.04.2012. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_418600-12.

33.Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства : Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України № 15 від 26.12.2011 // Вісник господарського судочинства від 01.2012. – 2012. – № 1. – Ст. 9.

34.Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 // Вісник Верховного суду України від 03.2009. – 2009. – № 3. – Ст. 7.

35.Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-08/627 від 25.11.2009 // Вісник господарського судочинства від 2010. – 2010. – № 1. – Ст. 71.

36.Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України : Інформаційний Лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/211 від 07.04.2008 // Вісник господарського судочинства від 03.2008. – 2008. – № 3. – Ст. 45.

37.Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/634 від 22.10.2008 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. – Режим доступу : www.amc.gov.ua.

38.Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства: Інформаційний лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/229 від 13.04.2007. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. – Режим доступу : www.amc.gov.ua.

39.Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/741 від 21.08.2007 // Бізнес:законодавство та практика. – 2007. – № 16. – Ст. 31.

40.Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права : Інформаційний лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/973 від 14.12.2007 // Вісник господарського судочинства від 01.2008. – 2008. – № 1. – Ст. 75.

41.Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкуренційного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/2361 від 24.10.2006. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. – Режим доступу : www.amc.gov.ua.

42.Про внесення доповнення до роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 № 02-5/35 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів» : Рекомендації Президії Вищого Господарського Суду україни № 04-5/202 від 04.07.2005. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_202600-05.

43.Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/1222 від 11.07.2005. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1222600-05.

44.Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 04-5/3180 від 03.12.2004 // Вісник господарського судочинства від 04.2005. – 2005. – № 2. – Ст. 41.

45.Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції : Інформаційний Лист Вищого господарського Суду України № 01-8/1335 від 29.10.2003 // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 1.

46.Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів : Лист Вищого Арбітражного Суду України № 01-8/167 від 15.05.97 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_167800-97.

47.Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств : Роз’яснення ВАСУ № 02-5/334 від 12.09.96. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.


0390750404058125.html
0390797139664364.html
    PR.RU™