СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ

I. У сфері соціального захисту

Сторони домовилися:

4.6. Рекомендувати передбачати включення під час укладання галузевих, регіональних угод та колективних договорів зобов'язань щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку.

II. У сфері задоволення духовних потреб людини

Сторони домовилися:

4.31. Рекомендувати під час укладення колективних договорів та угод передбачати вирішення питання щодо розвитку культури, фізичного виховання та спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної та гендерної політики.

4.32. Рекомендувати створювати на підприємствах, в установах та організаціях колективи фізичної культури і спортивні клуби, а в трудових колективах з чисельністю не менш як 500 осіб - передбачати в штатному розкладі посаду інструктора з фізичної культури і спорту, водночас не допускаючи скорочення штатних одиниць зазначених фахівців.

4.33. Рекомендувати підприємствам державної та комунальної форми власності включати в колективні договори і угоди положення щодо зміни форми власності або перепрофілювання об'єктів соціально-культурного, оздоровчого призначення, які перебувають на їх балансі.

Сторона власників зобов'язується:

4.34. Рекомендувати відповідно до вимог статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"відраховувати первинним профспілковим організаціям підприємств виробничої і соціально-побутової сфери, агропромислового комплексу на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу кошти в розмірах, передбачених колективними договорами і угодами.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

З метою координації діяльності, пов'язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин, та вдосконалення соціального діалогу,

Сторони домовилися:

1. Здійснювати соціальний діалог з питань проведення державної соціально-економічної політики, в тому числі під час розроблення проектів актів законодавства, які стосуються економічних і соціально-трудових відносин, соціального захисту населення, і розглядати їх за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців, які є суб'єктами Угоди, та Сторони профспілок у порядку згідно з додатками 5 (Порядок проведення соціального діалогу) та 6 (Порядок проведення консультацій), відповідно до Рекомендації МОП N 113 щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і працівників у галузевому та національному масштабі.

8. Рекомендувати центральним та місцевим органам виконавчої влади включати до складу їх колегій представників профспілок та організацій роботодавців і підприємців, їх об'єднань, які є суб'єктами Угоди, угод відповідного рівня.

11. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців і підприємців, визначених законодавством.

12. Сприяти укладенню угод на галузевому і регіональному рівні та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, що перебувають у сфері дії Сторін, а також приведення їх положень у відповідність з Угодою.

З метою забезпечення реалізації положень цієї Угоди, здійснення контролю за її виконанням

Сторони зобов'язуються:

13. Забезпечувати участь уповноважених представників від всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців, які є суб'єктами угоди, на засіданнях урядових комітетів та Кабінету Міністрів України під час розгляду нормативно-правових актів, що є предметом Угоди.

16. Розробити у місячний строк після підписання Угоди критерії оцінки виконання її положень.

17. Вирішувати спірні питання та проблеми загальнонаціонального рівня, що виникають під час виконання Угоди, шляхом проведення консультацій і переговорів.


0391257980042848.html
0391320887466772.html
    PR.RU™