Окремих предметів та об'єктів.

Тема: Вступ. Види і методи дезінфекції. Знезараження

Голова циклової методичної

Мікробіологічних досліджень

На засіданні циклової комісії

Протокол №___ від________р.

комісії:______ Л. В. Довженко

Лекція №___ Спеціальність "МПС" Курс ІV

Мета: Ознайомити студентів з видами та методами дезінфекції. Навчити

студентів знезаражувати окремі предмети у вогнищі інфекції.

План лекції:

1. Дезінфекція - визначення, види і методи дезінфекції.

2. Хімічний метод дезінфекції. Класифікація засобів дезінфекції.

Форми застосування засобів дезінфекції.

3. Галоїдні дезінфікуючі засоби – номенклатура, методика

визначення активного хлору в хлорміских дезінфектантах.

4. Способи знезараження окремих предметів та об'єктів.

Наочність: Таблиці:

1. Класифікація засобів дезінфекції.

2. Класифікація хімічних засобів дезінфекції.

Викладач: ______________ І.О. Соколова

Тема: Види і методи дезінфекції.

Мета: Ознайомити студентів з:

1. Суттю, видами і методами дезінфекції.

2. Засобами фізичного методу дезінфекції.

3.Розподілом дезінфікуючих засобів на групи і класифіка­цією хімічних засобів

дезінфекції.

4. Формами застосування хімічних засобів дезінфекції.

5. Методами знезараження окремих об'єктів.

6. Методами вологої дезінфекції окремих об'єктів і предметів.

7. Правилами поховання померлих від особливо небезпечних інфекційних хвороб.

План: 1. Дезінфекція - визначення, види і методи дезінфекції, іс­торія розвитку дезінфек-

ційної справи в Україні.

2. Види і методи дезінфекції - визначення, область застосу­вання.

3. Хімічний метод дезінфекції - визначення, розподіл дезінфікуючих засобів на

групи, класифікація хімічних засо­бів дезінфекції, форми застосування знезара-

ження.

4. Галоїдні дезінфікуючі засоби - номенклатура, фізико-хімічні властивості, мето-

дика визначення активного хлору в хлорвмістких дезінфектантах.5. Методика і техніка вологої дезінфекції окремих предме­тів і об'єктів.Одним із пріоритетних розділів охорони здоров'я і медичної науки являється розробка і впровадження системи са­нітарно-протиепідемічних заходів, направлених на корінне по­ліп-шення і оптимізацію санітарно-гігієнічних умов життя насе­лення, створенню епідемічного благополуччя, зниження і лікві­дацію інфекційних захворювань. Реалізація більшості поло-жень цього розділу охорони здоров’я проводиться засобами і метода­ми неспецифічної про-філактики в числі яких значне місце зай­має дезінфекція - цільова наукова і практична діяльність по знищенню заразного началу в зовнішньому середовищі.

Поняття дезінфекція означає знезараження, знищення чи вилучення збудника інфекції з оточуючого людину середовища. Задачею дезінфекції є розрив механізму передачі збуд-ника шля­хом дії на той чи інший фактор передачі. Виконання такої задачі можливе тільки в комплексі з іншими профілактичними і проти­епідемічними заходами охорони населення.

Медична дезінфекція вивчає вплив різних засобів впли­ву на збудників інфекційних хво-роб на різних шляхах передачі. Вона розробляє елективні методи і засоби знищення таких збуд­ників в зовнішньому середовищі.

Поняття «дезінфекція» в сучасному розумінні включає в себе - дезінфекцію, дезінсек-цію, дератизацію і стерилізацію, які являються розділами дезінфекції.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ - методи і засоби знищення, чи вилучення мікроор­ганізмів - збудників заразних хвороб, що знаходяться поза ор­ганізмом людини.

ДЕЗІНСЕКЦІЯ - способи і засоби боротьби з комахами, які пере­дають людині інфекцій-ні хвороби.

ДЕРАТИЗАЦІЯ - способи і засоби боротьби з гризунами, які мо­жуть приймати участь в розповсюдженні ряду інфекційних хвороб, чи приносять народному господарству значний економічним збиток.

При цьому мета повного знищення гризунів часто не ставиться, як не реальна, а ста-виться мета доведення чисельності гри­зунів до межі при якої вони перестають бути не-безпечними в епідемічному відношенні.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ - заходи, що спрямовані на знищення на об'єкті і в середині його всіх мікроорганізмів не залежно від того чи патогенні вони чи ні, не залежно також від стадії розвит­ку мікроорганізму (вегетативна чи спорова форма стадії роз­витку).

Основою дезінфекції являється епідеміологія, мікро­біологія і вірусологія. Без знання цих наук неможливо зрозу­міти дезінфекцію. Щоб знищити збудника інфекції потрібно доб­ре знати його біологічні особливості: будову, можливість виживати і різних умовах, стійкість до різних засобів зне­зараження.

Розробка раціональних засобів знищення переносників інфекційних хвороб - комах, кліщів, гризунів неможлива також без вивчення їх біології і екології, впливу на них різних фізичних, хімічних та інших факторів.

Знання епідеміології і інфекційної патології виз­начає вірний шлях дії на збудника тих чи інших інфекцій.

Важлива роль і значення хімії, фізики, так як для боротьби з мікроорганізмами і пере-носниками інфекційних хво­роб при проведенні дезінфекційних заходів часто використо­ву-ються хімічні засоби при допомозі різних апаратів, чи ви­користовуються фізичні чинники (висока температура та ін.).


0391366215588509.html
0391422580145541.html
    PR.RU™